Dòng Nội dung
1
Pipi Tất dài / Astrid Lindren ; Vũ Hương Giang dịch.
Hà Nội : Nxb. Văn học ; Công ty Văn hoá & Truyền thông Nhã Nam., 2023.
396 tr. ; 21 cm. :2
"Gái Tây ế" ở Hà Nội / Carolyn Shine ; Linh Vũ dịch.
Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn, 2015.
560 tr. ; 21 cm.3
(염상섭 장편소설)삼대 / 염상섭 지음.
서울 : 문학과 지성사, 2004.
711 p. ; 21 cm.4
5
(제16회)소월시문학상 작품집 / 고재종 외지음.
서울 : 문학사상사, 2002.
223p. : 삽도 ; 21cm.