Dòng Nội dung
1
10000 câu đàm thoại Anh - Việt thông dụng = Mastering course modern English self - learning / Masao Kunihiro.
Đồng Nai : Đồng Nai, 1999.
583 p. : ill. ; 19 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:357)
2
101 helpful hints for IELTS academic module / Garry Adams, Terry Peck; Lê Huy Lâm giới thiệu và chú giải.
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2002.
176 p. ; 21 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:3)
3
101 helpful hints for IELTS academic module Garry Adams, Terry Peck; Lê Hiền Thảo, Nguyễn Văn Phước, chú giải.
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2002.
176 p. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
4
25 English tests for C level : 25 bài trắc nghiệm Anh - Văn cấp độ C / Trần Văn Diệm.
Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1998.
288 p. ; 21 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:157)
5
250 bài luận văn tiếng Anh : 250 English essays / Đặng Kim Chi Biên soạn.
Tp.Thanh Hoá : Thanh Hoá, 1998.
415 p. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:520)