Dòng Nội dung
1
2
(해법 문학)수필ã극 문학 : 18종 문학 참고서. 이대욱...[등]지음. vol 5 /
서울 : 천재교육, 2004.
360, 48p. :삽도,도판 ; 30cm.


Đầu mục:1
3
‘’红楼梦”四字格辞典 / 高增良.
北京 : 北京语言文化大学出版社, 1996.
799 页. ; 21 cm.


Đầu mục:2
4
5
100 nhà lý luận và phê bình văn học thế kỷ XX / Nguyễn Thị Khánh, Lê Sơn.
Hà Nội : Nxb. Viện thông tin khoa học xã hội, 2002.
416 tr. ; 20 cm.


Đầu mục:1