Dòng Nội dung
1
Biệt cánh chim trời / Cao Duy Sơn.
Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
377 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1
2
Cài Thép vào Lá gan / Hờ A Di.
Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
263 tr ; 21 cm.


Đầu mục:1
3
Cây không lá / Hoàng Luận
Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
211 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1
4
Cực Lạc / Cao Duy Sơn.
Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
187 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1
5
Dân tộc Thiểu số trong thơ ca Kon Tum : 1945-1975 / Tạ Văn Sỹ.
Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
435 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1