Dòng Nội dung
1
Biệt cánh chim trời / Cao Duy Sơn.
Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
377 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Cài Thép vào Lá gan / Hờ A Di.
Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
263 tr ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chuyện cõi người / Vũ Xuân Tửu.
Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
795 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Đất Ba Phương / Nguyễn Quang.
Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2019.
317 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Dốc người / Đoàn Hữu Nam
Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
363 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)