Dòng Nội dung
1
Bên kia dòng sông mây / Tống Ngọc Hân
Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2019.
175 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1
2
Biệt cánh chim trời / Cao Duy Sơn
Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2019.
377 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1
3
Cài Thép vào Lá gan / Hờ A Di
Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2019.
263 tr ; 21 cm.


Đầu mục:1
4
Chim gọi ngày đã hót / Kiều Duy Khánh
Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2019.
219 tr ; 21 cm.


Đầu mục:1
5
Chuyện cõi người / Vũ Xuân Tửu
Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2019.
795 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1