Dòng Nội dung
1
Cài Thép vào Lá gan / Hờ A Di.
Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
263 tr ; 21 cm.


Đầu mục:1
2
Giông Pơm Po Giông Giông đội lốt xấu xí / Nguyễn Tiến Dũng
Hà Nội : Nxb. Văn hóa dân tộc, 2019.
563 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1
3
Hai bến sông quê / Võ Vạn Trăm.
Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
451 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1
4
Hoàng hôn xanh / Đỗ Xuân Thu
Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
319 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1
5
Lạc giữa lòng Mường / Hà Lý.
Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
303 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1