Dòng Nội dung
1
Cài Thép vào Lá gan / Hờ A Di
Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2019.
263 tr ; 21 cm.


Đầu mục:1
2
Giông Pơm Po Giông Giông đội lốt xấu xí / Nguyễn Tiến Dũng
Hà Nội : Nxb. Văn hóa dân tộc, 2019.
563 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1
3
Hai bến sông quê / Võ Vạn Trăm
Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2019.
451 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1
4
Hai bến sông quê / Võ Vạn Trăm
Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2019.
451 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1
5
Hoàng hôn xanh / Đỗ Xuân Thu
Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2019.
319 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1