Dòng Nội dung
1
240 speaking topics with sample answers. Like Test Prep. Vol 1, Topics 1-120 /
Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2017.
141 p. ; 30 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2)
2
240 speaking topics with sample answers. Like Test Prep. Vol 2, Topics 121-240 /
Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2017.
141 p:. ; 30 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:3)
3
240 writing topics with sample essays. Like Test Prep. Vol 1, Topics 1-120 /
Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2017.
255 p ; 30 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:10)
4
240 writing topics with sample essays. Like Test Prep. Vol 2, Topics 121-240 /
Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2017.
243 p:, ; 30 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:7)
5
ACCA F7 - Financial reporting(Int) : Study Text.
UK : GTG Ltd., 2010.
[]p.; 29 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:10)