Dòng Nội dung
1
2
3
4
(...) trong tiếng Hán và Cái, Con trong tiếng Việt : Những tương đồng và khác biệt / Đỗ Thị Kim Cương. // Ngôn ngữ và đời sống 2015, Số 10 (240).
2015
152-159 tr.

The paper investigates the origin of classifier (...) in Chinese and Cái, Con in Vietnamese. The Chinese studies have determined thats the classifier Ge emerged more than three thousand years ago and becomes one of the most general classifiers in Chinese. The Chinese Ge is said to be equivalent to Cái and Con in Vietnamese, so this serves as the reason for the author to seclect them for this investigation. Although the classifiers of Vietnamese in general and the "Cái" and " Con" in particular, so far have not been clearly defined in term of their origin. However, when comparing Vietnamese Cái, Con to Chinese Ge semantically and syntactically, we can detect the similarities and differences of the values for both theory and application.

5
“Đây đi đây đây!”: Vai trò của trật tự từ đối với việc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài = 'Day di day day!': Role of word order in teaching Vietnamese as foreign language / Nguyễn Văn Hiệp. // Tạp chí khoa học ngoại ngữ Số 44/2015
Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2015
tr. 10-16

Bài viết xem xét vai trò của trật tự từ trong câu tiếng Việt. Sự thay đổi trật tự từ được xem như là phương thức ngữ pháp để biểu thị một số loại ý nghĩa và chức năng ngữ pháp. Bằng cách nêu ra và phân tích một số ví dụ tiêu biểu, bài viết chứng minh rằng người nước ngoài muốn học tốt tiếng Việt thì phải có hiểu biết sâu về vai trò của trật tự từ trong tiếng Việt, một ngôn ngữ đơn lập điển hình.