Dòng Nội dung
1
2
Văn hóa làng của người Ba Na Kriêm / Yang Danh s.t., biên dịch.
Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2010.
183 tr. ; 21 cm.

Sơ lược về tộc người, dân số, địa bàn cư trú, văn hóa truyền thống của người Ba Na Kriêm tỉnh Bình Định. Giới thiệu văn hóa nương rẫy: Nơi nghỉ ngơi, vui chơi, chợ rẫy, âm thanh của rẫy, tục làm rẫy, mùa rẫy - mùa sinh hoạt văn hóa... đến mô hình văn hóa trang trại: Kinh tế nương rẫy, mô hình đất rừng trồng hoa màu, đất nương trồng cây hàng hoá.
Đầu mục:1