Dòng Nội dung
1
25 English test for B level = 25 bài trắc nghiệm Anh - Văn cấp độ B / Trần Văn Diệm biên soạn.
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1977.
219 tr. ; 21cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:169)
2
25 English tests for C level : 25 bài trắc nghiệm Anh - Văn cấp độ C / Trần Văn Diệm.
Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1998.
288 p. ; 21 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:157)
3
25 English tests for C level = 25 bài trắc nghiệm Anh - Văn cấp độ C / Trần Văn Diệm biên soạn.
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1998.
288 tr. ; 21cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:75)
4
30 English tests for A level = 30 bài trắc nghiệm Anh - Văn cấp độ A / Trần văn Diệm biên soạn.
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1997.
199 tr. ; 21cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:141)
5
57 bài luận Anh văn = 57 english compositions for B and C levels / Trần Văn Diệm.
Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1998.
228 p. ; 21 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:292)