Dòng Nội dung
1
Âm binh và lá ngón : Tiểu thuyết / Tống Ngọc Hân.
Hà Nội : Hội nhà văn, 2019.
411 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bên kia dòng sông mây / Tống Ngọc Hân.
Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
175 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đêm không bóng tối / Tống Ngọc Hân.
Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
227 tr ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Sợi dây diều / Tống Ngọc Hân
Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2019.
287 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Tam Không / Tống Ngọc Hân.
Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
203 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)