Duyệt theo bộ sưu tập Tài liệu môn học (Tất cả)
Ngữ pháp Tiếng Việt : từ loại /Đinh Văn Đức.
14-01-2021
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Market leader : Pre-intermedate : Business English course book / David Cotton, David Falvey, Simon Kent
12-01-2021
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Career paths Banking. Virginia Evans, Ken GilmoreBook 1-3 /
11-01-2021
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Financial English with financial glossary / Ian Mackenzie
11-01-2021
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Going international : English for Tourism : Workbook / Michael Duckworth
07-01-2021
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Algebra & trigonometry / Part 2 / Michael Sullivan :
07-01-2021
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Statistics for business & economics / David R. Anderson, ...
07-01-2021
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Calculus & its applications / Larry J. Goldstein,...
07-01-2021
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Consumer behavior / Wayne D. Hoyer, Deborah J. MacInnis, Rik Pieters
06-01-2021
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Personal financial planning / Randall S. Billingsley, Lawrence J. Gitman, Michael D. Joehnk.
06-01-2021
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Calculus and its applications / Larry J. Goldstein,...
21-12-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
V.I. Lê - Nin toàn tập. Tập 29, Bút ký triết học
02-12-2020
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Beruflich in Vietnam : Trainingsprogramm für manager, fach- und führungskräfte / Eva T.Alshut, Juana Nespethal, Alexander Thomas
01-12-2020
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình dịch viết Nhật - Việt 2 : Sách dành cho sinh viên / Nguyễn Phương Dung
30-11-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Alternative investments : Instruments, performance, benchmarks, and strategies / H. Kent Baker, Greg Filbeck editors
26-11-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tourism : Principles, practices, philosophies / Charles R. Goeldner, J. R. Brent Ritchie.
26-11-2020
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Đảo ngược : Khi khách hàng nắm quyền kiểm soát thương hiệu / Marty Neumeier ; Nam Phong dịch
24-11-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)