Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Có bản mềm)
进阶式对外汉语系列教材.成功之路. 起步篇 第2册 : Road to success II : Lower elementary /杨楠.
15-01-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
初级汉语听力. 下 = Elementary Chinese listening. II / 编著, 张云. 李铭起, 王彦.
15-01-2020
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
新中级汉语听力. 上册I : 课文 =New Intermediate Chinese Listening Course / 刘颂浩, 马秀丽编著.
15-01-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
绕口令365 / 马业文, 高桦等编写.
15-01-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
餐饮服务技能实训 / 毛慎(琦).
14-01-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
高级汉语听说教程. 上册 = Advanced Chinese listening and speaking course I / 胡晓清编著.
14-01-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
初级汉语口语 : 课文英文翻译 =Elementary spoken Chinese /戴桂芙,刘立新,李海燕.
13-01-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
成功之路. 2, 进步篇 : 听和说 = Road to success. 2, upper elementary : listening and speaking / 沈 红丹.
13-01-2020
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
汉语教程 .第三册, 下 /, 杨寄洲 编著 ; 杜彪 英译.
13-01-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
发展汉语 : 高级口语 II 第二版 / 王淑红 编著. 李禄兴. 王瑞
13-01-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
汉语教程(第3版). 杨寄洲编著 ; 杜彪英译.第二册(上) /
13-01-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
汉语教程. 第一册, 下 / 杨寄洲, 杨寄洲 (Jizhou Yang; Biao Du).
13-01-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
桥梁 : 实用汉语中级教程 = Bridge : A Practical Intermediate Chinese Course /陈灼主编 ; 周建民, 曾宪宇英文翻译.
13-01-2020
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
汉语听力教程. 胡波, 杨雪梅.第二册 /
10-01-2020
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
汉语听力教程. 杨雪梅编著. 第三册 /
10-01-2020
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
汉语教程. 第二册. 下 = Han yu jiao cheng. Di er ce. Xia /杨寄洲, 杜彪.
10-01-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
走进中国, 初级汉语口语 = Meeting China : Elementary spoken Chinese / 王添淼, 杨德峰.
10-01-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
轻松汉语. 下册, 初级汉语听力 /王尧美主编 ; 孙鹏程, 李昌炫翻译.
10-01-2020
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)