Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Có bản mềm)
Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Quản trị Kinh doanh / Trường Đại học Hà Nội.
14-12-2020
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Chương trình đào tạo đại học ngành Tài chính - Ngân hàng : Hệ chính quy / Trường Đại học Hà Nội.
14-12-2020
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Chương trình đào tạo trình độ đại học Ngành ngôn ngữ Anh / Trường Đại học Hà Nội.
14-12-2020
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Chương trình đào tạo trình độ đại học Ngành ngôn ngữ Anh / Trường Đại học Hà Nội.
14-12-2020
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Chương trình đào tạo trình độ đại học Ngành ngôn ngữ Đức / Trường Đại học Hà Nội.
14-12-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Chương trình đào tạo trình độ đại học Ngành ngôn ngữ Đức / Trường Đại học Hà Nội.
14-12-2020
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Chương trình đào tạo trình độ đại học Ngành ngôn ngữ Pháp / Trường Đại học Hà Nội.
12-12-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Chương trình đào tạo trình độ đại học Ngành ngôn ngữ Pháp / Trường Đại học Hà Nội.
12-12-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
进阶式对外汉语系列教材.成功之路. 起步篇 第2册 : Road to success II : Lower elementary / 杨楠.
15-01-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
初级汉语听力. 下 = Elementary Chinese listening. II / 编著, 张云. 李铭起, 王彦.
15-01-2020
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
新中级汉语听力. 上册I : 课文 = New Intermediate Chinese Listening Course / 刘颂浩, 马秀丽编著.
15-01-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
绕口令365 /马业文, 高桦等编写.
15-01-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
餐饮服务技能实训 / 毛慎(琦).
14-01-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
高级汉语听说教程. 上册 = Advanced Chinese listening and speaking course I /胡晓清编著.
14-01-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
初级汉语口语 : 课文英文翻译 = Elementary spoken Chinese / 戴桂芙,刘立新,李海燕.
13-01-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
成功之路. 2, 进步篇 : 听和说 = Road to success. 2, upper elementary : listening and speaking /沈 红丹.
13-01-2020
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
汉语教程 . 第三册, 下 /, 杨寄洲 编著 ; 杜彪 英译.
13-01-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
发展汉语 : 高级口语 II 第二版 / 王淑红 编著. 李禄兴. 王瑞
13-01-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)