• Sách
  • 895.785 LEE
    아이러브 유 :

DDC 895.785
Tác giả CN 이, 미나.
Nhan đề 아이러브 유 : 이미나 멜로 드라마 / 이미나.
Thông tin xuất bản 서울 : 웅진씽크빅, 2007.
Mô tả vật lý 295 p. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học Hàn Quốc-Tạp văn-TVĐHHN
Từ khóa tự do Tạp văn
Từ khóa tự do Văn học Hàn Quốc.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Hàn-HQ(2): 000048444, 000049289
000 00000cam a2200000 a 4500
00111507
0021
00419933
008110318s2007 kr| kor
0091 0
035##|a1083185691
039|a20110318000000|bhangctt|y20110318000000|ztult
0410 |akor
044|ako
08204|a895.785|bLEE
090|a895.785|bLEE
1000 |a이, 미나.
24510|a아이러브 유 :|b이미나 멜로 드라마 /|c이미나.
260|a서울 :|b웅진씽크빅,|c2007.
300|a295 p. ;|c24 cm.
504|a표제관련정보: Every one says I love you.
65017|aVăn học Hàn Quốc|xTạp văn|2TVĐHHN
6530 |aTạp văn
6530 |aVăn học Hàn Quốc.
852|a100|bTK_Tiếng Hàn-HQ|j(2): 000048444, 000049289
890|a2|b10|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000048444 TK_Tiếng Hàn-HQ 895.785 LEE Sách 1
2 000049289 TK_Tiếng Hàn-HQ 895.785 LEE Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào