• Luận văn
  • 428.0071 DAT
    A teaching model for consecutive interpreting :
Ký hiệu xếp giá 428.0071 DAT
Tác giả CN Đặng, Xuân Thu.
Nhan đề A teaching model for consecutive interpreting :Dissertation/Đặng Xuân Thu; Gillian Perrett.
Thông tin xuất bản Sydney : The university of Sydney faculty of education, 2000.
Mô tả vật lý 98tr.; 30cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng dịch.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh.
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(1): 000066159
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000018387
000 00000cam a2200000 a 4500
0011180
0027
0041215
005201812251424
008100126s2000 us| eng
0091 0
035##|a1083181265
039|a20181225142447|banhpt|c20180807134138|dmaipt|y20100126000000|zngant
0410 |aeng
044|aat
08204|a428.0071|bDAT
090|a428.0071|bDAT
1000 |aĐặng, Xuân Thu.
24510|aA teaching model for consecutive interpreting :|bDissertation/|cĐặng Xuân Thu; Gillian Perrett.
260|aSydney :|bThe university of Sydney faculty of education,|c2000.
300|a98tr.;|c30cm.
6530 |aKĩ năng dịch.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aGiảng dạy.
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(1): 000066159
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000018387
890|a2|c1|b0|d2
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000018387 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.0071 DAT Luận văn 1 Tài liệu không phục vụ
2 000066159 NCKH_Luận văn LV-AN 428.0071 DAT Luận văn 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện