• Luận văn
  • 428.1 NIO
    Using lexical approach (la) to teach ESP vocabulary for the first year students at Ha Noi medical University an action research /
Ký hiệu xếp giá 428.1 NIO
Tác giả CN Ninh, Thị Kim Oanh.
Nhan đề Using lexical approach (la) to teach ESP vocabulary for the first year students at Ha Noi medical University an action research /Ninh Thị Kim Oanh.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội , 2008.
Mô tả vật lý 108 p. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Từ vựng-Giảng dạy-TVĐHHN
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh.
Thuật ngữ không kiểm soát Từ vựng.
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy tiếng Anh.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(2): 000032338-9
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000032340
000 00000cam a2200000 a 4500
00113938
0027
00422844
005201809191412
008100129s2008 vm| eng
0091 0
035##|a1083174713
039|a20180919141252|bhuongnt|c20100129000000|dhangctt|y20100129000000|zhangctt
0410 |aeng
044|avm
08204|a428.1|bNIO
090|a428.1|bNIO
1000 |aNinh, Thị Kim Oanh.
24510|aUsing lexical approach (la) to teach ESP vocabulary for the first year students at Ha Noi medical University an action research /|cNinh Thị Kim Oanh.
260|aHà Nội :|bĐại học Hà Nội ,|c2008.
300|a108 p. ;|c30 cm.
65017|aTiếng Anh|xTừ vựng|xGiảng dạy|2TVĐHHN
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aTừ vựng.
6530 |aGiảng dạy tiếng Anh.
6557|aLuận văn tốt nghiệp|xKhoa Sau đại học|2TVĐHHN
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(2): 000032338-9
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000032340
890|a3|c1|b0|d2
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000032338 NCKH_Luận văn LV-AN 428.1 NIO Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000032339 NCKH_Luận văn LV-AN 428.1 NIO Luận văn 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000032340 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.1 NIO Luận văn 3 Tài liệu không phục vụ