• Luận văn
  • 428.0071 GIC
    Towards the development of material for students of environmental engineering and civil engineering at the HaNoi civil engineering university :
Ký hiệu xếp giá 428.0071 GIC
Tác giả CN Giáp, Thị Chuẩn.
Nhan đề Towards the development of material for students of environmental engineering and civil engineering at the HaNoi civil engineering university :A minor thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of masters of arts in tesol /Giáp Thị Chuẩn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học ngoại ngữ Hà Nội, 1999.
Mô tả vật lý 58tr. ; 30cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Material.
Thuật ngữ không kiểm soát Tài liệu.
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn(1): 000028931
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000028841
000 00000cam a2200000 a 4500
00117026
0027
00426150
005201808101402
008060422s1999 vm| eng
0091 0
035##|a1083190320
039|a20180810140243|btult|c20060422000000|dtult|y20060422000000|zhoabt
0410 |aeng
044|avm
08204|a428.0071|bGIC
090|a428.0071|bGIC
1000 |aGiáp, Thị Chuẩn.
24510|aTowards the development of material for students of environmental engineering and civil engineering at the HaNoi civil engineering university :|bA minor thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of masters of arts in tesol /|cGiáp Thị Chuẩn.
260|aHà Nội :|bĐại học ngoại ngữ Hà Nội,|c1999.
300|a58tr. ;|c30cm.
653|aTiếng Anh
653|aMaterial.
653|aTài liệu.
653|aGiảng dạy
852|a300|bNCKH_Luận văn|j(1): 000028931
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000028841
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000028841 NCKH_Nội sinh 428.0071 GIC Luận văn 1 Tài liệu không phục vụ
2 000028931 NCKH_Luận văn 428.0071 GIC Luận văn 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
Comment