• Luận văn
  • 428.20071 NGG
    Teaching English grammar structures to technical first - year student in posts and telecommunications institute of technology :
Ký hiệu xếp giá 428.20071 NGG
Tác giả CN Nguyễn, Quỳnh Giao.
Nhan đề Teaching English grammar structures to technical first - year student in posts and telecommunications institute of technology :an experiment /Nguyễn Quỳnh Giao.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2002.
Mô tả vật lý 91p. ; 30cm.
Đề mục chủ đề English language-Teaching grammar.
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ pháp
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh.
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy tiếng Anh.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(1): 000029375
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000029002
000 00000cam a2200000 a 4500
00117804
0027
00426979
005201808061035
008060421s2002 vm| eng
0091 0
035##|a1083167404
039|a20180806103513|btult|c20060421000000|dtult|y20060421000000|zthuynt
0410 |aeng
044|avm
08204|a428.20071|bNGG
090|a428.20071|bNGG
1000 |aNguyễn, Quỳnh Giao.
24510|aTeaching English grammar structures to technical first - year student in posts and telecommunications institute of technology :|ban experiment /|cNguyễn Quỳnh Giao.
260|aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2002.
300|a91p. ;|c30cm.
650|aEnglish language|xTeaching grammar.
653 |aNgữ pháp
653|aTiếng Anh.
653|aGiảng dạy tiếng Anh.
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(1): 000029375
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000029002
890|a2|c1|b0|d2
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000029002 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.20071 NGG Luận văn 1 Tài liệu không phục vụ
2 000029375 NCKH_Luận văn LV-AN 428.20071 NGG Luận văn 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện