• Luận văn
  • 495.1802 DUT
    Ảnh hưởng của từ Hán Việt trong dịch Hán Việt và Việt Hán /
Ký hiệu xếp giá 495.1802 DUT
Tác giả CN Dương, Thị Ánh Tuyết.
Nhan đề Ảnh hưởng của từ Hán Việt trong dịch Hán Việt và Việt Hán /Dương Thị Ánh Tuyết ; Nguyễn Thế Sự hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2011.
Mô tả vật lý 64tr.; 30cm.
Phụ chú Luận văn Thạc sĩ
Đề mục chủ đề Chinese language-Translating
Đề mục chủ đề Tiếng Trung Quốc-Nghiên cứu-Dịch thuật-Luận văn-TVĐHHN
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng dịch
Thuật ngữ không kiểm soát Dịch thuật
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Trung Quốc
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thế Sự,
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn(2): 000060822, 000060829
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000060805
000 00000nam a2200000 a 4500
00121730
0027
00431438
008110923s2011 vm| chi
0091 0
035##|a1083196516
039|y20110923092613|ztult
0410|achi|avie
044|avm
08204|a495.1802|bDUT
090|a495.1802|bDUT
1000 |aDương, Thị Ánh Tuyết.
24510|aẢnh hưởng của từ Hán Việt trong dịch Hán Việt và Việt Hán /|cDương Thị Ánh Tuyết ; Nguyễn Thế Sự hướng dẫn.
260|aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2011.
300|a64tr.;|c30cm.
500|aLuận văn Thạc sĩ
65010|aChinese language|xTranslating
65017|aTiếng Trung Quốc|xNghiên cứu|xDịch thuật|vLuận văn|2TVĐHHN
6530 |aKĩ năng dịch
6530 |aDịch thuật
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aNghiên cứu
7000 |aNguyễn, Thế Sự,|ehướng dẫn.
852|a300|bNCKH_Luận văn|j(2): 000060822, 000060829
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000060805
890|a3|c1|b0|d2
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000060805 NCKH_Nội sinh Luận văn 495.1802 DUT Luận văn 1 Tài liệu không phục vụ
2 000060822 NCKH_Luận văn LV-TQ 495.1802 DUT Luận văn 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000060829 NCKH_Luận văn LV-TQ 495.1802 DUT Luận văn 3 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện