Ký hiệu xếp giá 401 NGG
Tác giả CN Nguyễn, Thiện Giáp
Nhan đề Dẫn luận ngôn ngữ học / Nguyễn Thiện Giáp chủ biên, Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 16.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục , 2011.
Mô tả vật lý 323tr. ; 21cm
Đề mục chủ đề Dẫn luận ngôn ngữ-TVĐHHN
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ học
Thuật ngữ không kiểm soát Dẫn luận ngôn ngữ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Tuyết.
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thiện Thuật.
Địa chỉ 200K. Ngữ văn Việt Nam(3): 000063126, 000063452, 000063456
Địa chỉ 200K. Việt Nam học(3): 000063457-9
Địa chỉ 500GT_Tiếng Việt(19): 000062941-55, 000063122-5
000 00000cam a2200000 a 4500
00122921
0021
00432678
008111128s2011 vm| vie
0091 0
035##|a1083169300
039|a20111128091630|bngant|y20111128091630|zsvtt
0410 |avie
044|avm
08204|a401|bNGG
090|a401|bNGG
1000 |aNguyễn, Thiện Giáp
24510|aDẫn luận ngôn ngữ học /|cNguyễn Thiện Giáp chủ biên, Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết.
250|aTái bản lần thứ 16.
260|aHà Nội :|bGiáo dục ,|c2011.
300|a323tr. ;|c21cm
65007|aDẫn luận ngôn ngữ|2TVĐHHN
653|aNgôn ngữ học
6530 |aDẫn luận ngôn ngữ
7000 |aNguyễn, Minh Tuyết.
7000 |aĐoàn, Thiện Thuật.
852|a200|bK. Ngữ văn Việt Nam|j(3): 000063126, 000063452, 000063456
852|a200|bK. Việt Nam học|j(3): 000063457-9
852|a500|bGT_Tiếng Việt|j(19): 000062941-55, 000063122-5
890|a25|b614
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000062941 TK_Tiếng Việt 401 NGG Giáo trình 1
2 000062942 TK_Tiếng Việt 401 NGG Giáo trình 2
3 000062943 TK_Tiếng Việt 401 NGG Giáo trình 3
4 000062944 TK_Tiếng Việt 401 NGG Giáo trình 4
5 000062945 TK_Tiếng Việt 401 NGG Giáo trình 5
6 000062946 TK_Tiếng Việt 401 NGG Giáo trình 6
7 000062947 TK_Tiếng Việt 401 NGG Giáo trình 7
8 000062948 TK_Tiếng Việt 401 NGG Giáo trình 8
9 000062949 TK_Tiếng Việt 401 NGG Giáo trình 9
10 000062950 TK_Tiếng Việt 401 NGG Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment