• Luận văn
  • 428.0071 DAN
    Designing an esp reading syllabus for 3rd year students of general medicine major at Thai Binh medical University /
Ký hiệu xếp giá 428.0071 DAN
Tác giả CN Đặng, Thị Nhuấn.
Nhan đề Designing an esp reading syllabus for 3rd year students of general medicine major at Thai Binh medical University /Đặng Thị Nhuấn; Nguyễn Đăng Sửu supervisor.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2012.
Mô tả vật lý 106 p. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Giảng dạy-Kĩ năng đọc-Thiết kế-Giáo trình-TVĐHHN.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh.
Thuật ngữ không kiểm soát Thiết kế.
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình.
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng đọc hiểu.
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(2): 000069477, 000069479
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000069485
000 00000cam a2200000 a 4500
00126514
0027
00436638
008121107s2012 vm| eng
0091 0
035##|a1083169661
039|a20121107102320|banhpt|y20121107102320|zsvtt
0410 |aeng
044|avm
08204|a428.0071|bDAN
090|a428.0071|bDAN
1000 |aĐặng, Thị Nhuấn.
24510|aDesigning an esp reading syllabus for 3rd year students of general medicine major at Thai Binh medical University /|cĐặng Thị Nhuấn; Nguyễn Đăng Sửu supervisor.
260|aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2012.
300|a106 p. ;|c30 cm.
65017|aGiảng dạy|xKĩ năng đọc|xThiết kế|xGiáo trình|2TVĐHHN.
653|aTiếng Anh.
6530 |aThiết kế.
6530 |aGiáo trình.
6530 |aKĩ năng đọc hiểu.
6530 |aGiảng dạy.
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(2): 000069477, 000069479
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000069485
890|a3|c1|b0|d2
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000069477 NCKH_Luận văn LV-AN 428.0071 DAN Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000069479 NCKH_Luận văn LV-AN 428.0071 DAN Luận văn 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000069485 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.0071 DAN Luận văn 3 Tài liệu không phục vụ