• Khoá luận
  • 394 BUL
    Phong tục đón Tết của Trung Quốc và Việt Nam =
Ký hiệu xếp giá 394 BUL
Tác giả CN Bùi, Vũ Phương Linh.
Nhan đề Phong tục đón Tết của Trung Quốc và Việt Nam =浅谈中国与越南过春节之习俗/Bùi Vũ Phương Anh; Trần Thị Hoài Tâm hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2015.
Mô tả vật lý 48 tr.; 30 cm.
Đề mục chủ đề Phong tục cổ truyền-Trung Quốc-Việt Nam-TVĐHHN
Thuật ngữ không kiểm soát Tết
Thuật ngữ không kiểm soát Phong tục cổ truyền
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam
Thuật ngữ không kiểm soát Trung Quốc
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hoài Tâm
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận303013(2): 000084679, 000084681
000 00000cam a2200000 a 4500
00135717
0026
00446162
008151021s2015 vm| chi
0091 0
035##|a1083197176
039|a20151021152027|bngant|y20151021152027|ztult
0410 |achi
044|avm
08204|a394|bBUL
090|a394|bBUL
1000 |aBùi, Vũ Phương Linh.
24510|aPhong tục đón Tết của Trung Quốc và Việt Nam =|b浅谈中国与越南过春节之习俗/|cBùi Vũ Phương Anh; Trần Thị Hoài Tâm hướng dẫn.
260|aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2015.
300|a48 tr.;|c30 cm.
65017|aPhong tục cổ truyền|zTrung Quốc|zViệt Nam|2TVĐHHN
6530 |aTết
6530 |aPhong tục cổ truyền
6530 |aViệt Nam
6530 |aTrung Quốc
6557|aKhóa luận|xPhong tục cổ truyền|2TVĐHHN
7000 |aTrần, Thị Hoài Tâm|ehướng dẫn
852|a300|bNCKH_Khóa luận|c303013|j(2): 000084679, 000084681
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000084679 NCKH_Khóa luận KL-TQ 394 BUL Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000084681 NCKH_Khóa luận KL-TQ 394 BUL Khoá luận 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện