• Luận văn
  • 428.0071 VUH
    A proposed ESP reading syllabus for third-year students of finace at the academy of finance /
Ký hiệu xếp giá 428.0071 VUH
Tác giả CN Vũ, Thị Thanh Hà.
Nhan đề A proposed ESP reading syllabus for third-year students of finace at the academy of finance /Vũ Thị Thanh Hà; Nguyễn Văn Trào supervisor.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2015.
Mô tả vật lý vii.75 p. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành-Tài chính-Giảng dạy-TVĐHHN
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Chương trình giảng dạy-TVĐHHN
Thuật ngữ không kiểm soát Tài chính
Thuật ngữ không kiểm soát Chương trình giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Reading syllabus
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh chuyên ngành
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Trào
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(2): 000085607, 000085617
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000085618
000 00000cam a2200000 a 4500
00136431
0027
00446890
008151221s2015 vm| eng
0091 0
035##|a1083169503
039|a20151221131933|btult|y20151221131933|zquynt
0410 |aeng
044|avm
08204|a428.0071|bVUH
090|a428.0071|bVUH
1000 |aVũ, Thị Thanh Hà.
24512|aA proposed ESP reading syllabus for third-year students of finace at the academy of finance /|cVũ Thị Thanh Hà; Nguyễn Văn Trào supervisor.
260|aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2015.
300|avii.75 p. ;|c30 cm.
65017|aTiếng Anh chuyên ngành|xTài chính|xGiảng dạy|2TVĐHHN
65017|aTiếng Anh|xChương trình giảng dạy|2TVĐHHN
6530 |aTài chính
6530 |aChương trình giảng dạy
6530 |aReading syllabus
6530 |aTiếng Anh chuyên ngành
6530 |aGiảng dạy
6557|aLuận văn|xTiếng Anh|2TVĐHHN
7000 |aNguyễn, Văn Trào|ehướng dẫn
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(2): 000085607, 000085617
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000085618
890|a3|c1|b0|d2
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000085607 NCKH_Luận văn LV-AN 428.0071 VUH Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000085617 NCKH_Luận văn LV-AN 428.0071 VUH Luận văn 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000085618 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.0071 VUH Luận văn 3 Tài liệu không phục vụ