Ký hiệu xếp giá 923.1597 GIA
Nhan đề Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng.
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa, bổ sung.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016.
Mô tả vật lý 286 tr. ; 21 cm
Đề mục chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh-Giáo trình-TVĐHHN
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
Thuật ngữ không kiểm soát Tư tưởng Hồ Chí Minh
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(100): 000090758-67, 000090769-857, 000104479
Địa chỉ 200K. Giáo dục Chính trị(1): 000090768
000 00000nam a2200000 a 4500
00145451
0021
00456071
005201805101017
008161130s2016 vm| vie
0091 0
039|a20180510101806|btult|y20161130085322|zanhpt
0410 |avie
044|avm
08204|a923.1597|bGIA
090|a923.1597|bGIA
24500|aGiáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :|bDành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng.
250|aTái bản có sửa chữa, bổ sung.
260|aHà Nội :|bChính trị Quốc gia,|c2016.
300|a286 tr. ;|c21 cm
6000 |aHồ, Chí Minh|xTư tưởng
65007|aTư tưởng Hồ Chí Minh|vGiáo trình|2TVĐHHN
6530 |aGiáo trình
6530 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(100): 000090758-67, 000090769-857, 000104479
852|a200|bK. Giáo dục Chính trị|j(1): 000090768
890|a101|b626
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000090758 TK_Tiếng Việt 923.1597 GIA Giáo trình 1
2 000090759 TK_Tiếng Việt 923.1597 GIA Giáo trình 2
3 000090760 TK_Tiếng Việt 923.1597 GIA Giáo trình 3
4 000090761 TK_Tiếng Việt 923.1597 GIA Giáo trình 4
5 000090762 TK_Tiếng Việt 923.1597 GIA Giáo trình 5
6 000090763 TK_Tiếng Việt 923.1597 GIA Giáo trình 6
7 000090764 TK_Tiếng Việt 923.1597 GIA Giáo trình 7 Hạn trả:14-03-2019
8 000090765 TK_Tiếng Việt 923.1597 GIA Giáo trình 8
9 000090766 TK_Tiếng Việt 923.1597 GIA Giáo trình 9
10 000090767 TK_Tiếng Việt 923.1597 GIA Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment