DDC 324.259707
Tác giả TT Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhan đề Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Lần xuất bản Tái bản có bổ sung, sửa chữa.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016.
Mô tả vật lý 278 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam-Đường lối cách mạng-Giáo trình-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Chủ nghĩa cộng sản
Từ khóa tự do Đường lối cách mạng
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(101): 000090658-751, 000090753-7, 000104484, 000110491
Địa chỉ 200K. Giáo dục Chính trị(1): 000090752
000 00000cam a2200000 a 4500
00145456
0021
00456076
005202011121403
008161130s016. vm| vie
0091 0
020|c36000 VNĐ
039|a20201112140349|btult|c20200403143823|danhpt|y20161130090644|zanhpt
0410 |avie
044|avm
08204|a324.259707|bGIA
110|aBộ Giáo dục và Đào tạo.
24510|aGiáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam :|bDành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh /|cBộ Giáo dục và Đào tạo.
250|aTái bản có bổ sung, sửa chữa.
260|aHà Nội :|bChính trị Quốc gia,|c2016.
300|a278 tr. ;|c21 cm.
65017|aĐảng Cộng sản Việt Nam|xĐường lối cách mạng|vGiáo trình|2TVĐHHN.
6530 |aViệt Nam
6530 |aĐảng Cộng sản
6530 |aGiáo trình
6530 |aChủ nghĩa cộng sản
6530 |aĐường lối cách mạng
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(101): 000090658-751, 000090753-7, 000104484, 000110491
852|a200|bK. Giáo dục Chính trị|j(1): 000090752
890|a102|b1869|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000090658 TK_Tiếng Việt 324.259707 GIA Sách 1
2 000090659 TK_Tiếng Việt 324.259707 GIA Sách 2
3 000090660 TK_Tiếng Việt 324.259707 GIA Sách 3 Hạn trả:09-12-2020
4 000090661 TK_Tiếng Việt 324.259707 GIA Sách 4
5 000090662 TK_Tiếng Việt 324.259707 GIA Sách 5
6 000090663 TK_Tiếng Việt 324.259707 GIA Sách 6
7 000090664 TK_Tiếng Việt 324.259707 GIA Sách 7
8 000090665 TK_Tiếng Việt 324.259707 GIA Giáo trình 8
9 000090666 TK_Tiếng Việt 324.259707 GIA Giáo trình 9
10 000090667 TK_Tiếng Việt 324.259707 GIA Sách 10

Không có liên kết tài liệu số nào