Ký hiệu xếp giá 320.5322 GIA
Tác giả TT Bộ giáo dục và đào tạo.
Nhan đề Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ giáo dục và đào tạo.
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa.
Thông tin xuất bản Hà Nội :, Chính trị Quốc gia ,2016.
Mô tả vật lý 491 tr. ; 21cm.
Phụ chú 36000 VND
Đề mục chủ đề Chủ nghĩa Mác - Lênin-Nguyên lí-Giáo trình-TVĐHHN
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
Thuật ngữ không kiểm soát Chủ nghĩa Mác - Lênin
Thuật ngữ không kiểm soát Nguyên lí
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(144): 000090455, 000090457-63, 000090467-73, 000090475-504, 000090506-98, 000090600-5
Địa chỉ 200K. Giáo dục Chính trị(1): 000090599
000 00000cam a2200000 a 4500
00145458
0021
00456078
005201905170924
008161130sChín vm| vie
0091 0
035##|a1083166748
039|a20190517092431|banhpt|c20181114100854|dtult|y20161130091150|zanhpt
0410 |avie
044|avm
08204|a320.5322|bGIA
090|a320.5322|bGIA
110|aBộ giáo dục và đào tạo.
24510|aGiáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin :|bDành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh /|cBộ giáo dục và đào tạo.
250|aTái bản có sửa chữa.
260|aHà Nội :, |cChính trị Quốc gia ,|c2016.
300|a491 tr. ;|c21cm.
500|a36000 VND
65010|aChủ nghĩa Mác - Lênin|xNguyên lí|vGiáo trình|2TVĐHHN
6530 |aGiáo trình
6530 |aChủ nghĩa Mác - Lênin
6530 |aNguyên lí
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(144): 000090455, 000090457-63, 000090467-73, 000090475-504, 000090506-98, 000090600-5
852|a200|bK. Giáo dục Chính trị|j(1): 000090599
890|a145|b702
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000090455 TK_Tiếng Việt 320.5322 GIA Giáo trình 2
2 000090457 TK_Tiếng Việt 320.5322 GIA Giáo trình 4
3 000090458 TK_Tiếng Việt 320.5322 GIA Giáo trình 5
4 000090459 TK_Tiếng Việt 320.5322 GIA Sách 6
5 000090460 TK_Tiếng Việt 320.5322 GIA Giáo trình 7 Hạn trả:16-12-2019
6 000090461 TK_Tiếng Việt 320.5322 GIA Giáo trình 8
7 000090462 TK_Tiếng Việt 320.5322 GIA Giáo trình 9
8 000090463 TK_Tiếng Việt 320.5322 GIA Giáo trình 10
9 000090467 TK_Tiếng Việt 320.5322 GIA Giáo trình 11
10 000090468 TK_Tiếng Việt 320.5322 GIA Giáo trình 12

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment