• Sách, chuyên khảo, tuyển tập
  • 320.5322 GIA
    Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin :Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
DDC 320.5322
Tác giả TT Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhan đề Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin :Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016.
Mô tả vật lý 491 tr. ; 21 cm.
Phụ chú 36.000 vnd
Thuật ngữ chủ đề Chủ nghĩa Mác - Lênin-Nguyên lí-Giáo trình-TVĐHHN
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Chủ nghĩa Mác - Lênin
Từ khóa tự do Nguyên lí
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(145): 000090455-63, 000090467-73, 000090475-504, 000090506-98, 000090600-5
Địa chỉ 200K. Giáo dục Chính trị(1): 000090599
000 00000cam a2200000 a 4500
00145458
0021
00456078
005202008310836
008161130s2016 vm| vie
0091 0
035##|a1083166748
039|a20200831083641|btult|c20200409224326|dhuongnt|y20161130091150|zanhpt
0410 |avie
044|avm
08204|a320.5322|bGIA
1102|aBộ Giáo dục và Đào tạo.
24500|aGiáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin :Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
250|aTái bản có sửa chữa.
260|aHà Nội :|bChính trị Quốc gia,|c2016.
300|a491 tr. ;|c21 cm.
500|a36.000 vnd
65017|aChủ nghĩa Mác - Lênin|xNguyên lí|vGiáo trình|2TVĐHHN
6530 |aGiáo trình
6530 |aChủ nghĩa Mác - Lênin
6530 |aNguyên lí
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(145): 000090455-63, 000090467-73, 000090475-504, 000090506-98, 000090600-5
852|a200|bK. Giáo dục Chính trị|j(1): 000090599
890|a146|b1009|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000090455 TK_Tiếng Việt 320.5322 GIA Sách 2 Hạn trả:11-12-2020
2 000090456 TK_Tiếng Việt 320.5322 GIA Giáo trình 3
3 000090457 TK_Tiếng Việt 320.5322 GIA Sách 4
4 000090458 TK_Tiếng Việt 320.5322 GIA Sách 5
5 000090459 TK_Tiếng Việt 320.5322 GIA Sách 6
6 000090460 TK_Tiếng Việt 320.5322 GIA Sách 7
7 000090461 TK_Tiếng Việt 320.5322 GIA Sách 8
8 000090462 TK_Tiếng Việt 320.5322 GIA Sách 9
9 000090463 TK_Tiếng Việt 320.5322 GIA Sách 10
10 000090467 TK_Tiếng Việt 320.5322 GIA Sách 11 Hạn trả:10-12-2020

Không có liên kết tài liệu số nào