Tác giả TT Hội khoa học kinh tế Việt Nam
Nhan đề Thời báo kinh tế Việt Nam / Hội khoa học kinh tế Việt Nam.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội khoa học kinh tế Việt Nam xb, 2019.
Kỳ phát hành Thứ 2,3,4,5,6,7 hàng tuần (6 số/tuần)
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Báo
Địa chỉ Thư viện Đại học Hà Nội
  Vốn tư liệu
  Từ 04/05/2011 đến ...
  Đã nhận
  2017 : 301-303,304,307,305-306.308,309,310,311+312

  Đã mất
  2017 : 301-303,304,307,305-306.308,309,310,311+312

000 00000nas#a2200000ui#4500
00150831
0029
004493C2CB9-6DD8-4B45-80F3-1EB111C781E1
005202005061011
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200507093520|blongtd|c20200506101200|dtult|y20200506100550|ztult
0410 |avie
044 |avm
110 |aHội khoa học kinh tế Việt Nam
24500|aThời báo kinh tế Việt Nam / |cHội khoa học kinh tế Việt Nam.
260 |aHà Nội :|bHội khoa học kinh tế Việt Nam xb,|c2019.
310 |aThứ 2,3,4,5,6,7 hàng tuần (6 số/tuần)
6530|aViệt Nam
6530|aKinh tế
6530|aBáo
852 |aThư viện Đại học Hà Nội
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào