• Kỷ yếu
  • 407 VUK
    Về phương pháp dạy ngoại ngữ : (Báo cáo, tham luận khoa học, bài viết 1969-1999).
Ký hiệu xếp giá 407 VUK
Tác giả CN Vũ, Thế Khôi.
Nhan đề Về phương pháp dạy ngoại ngữ : (Báo cáo, tham luận khoa học, bài viết 1969-1999).Vũ Thế Khôi.Tập 2,Đổi mới đào tạo đại học ngoại ngữ /
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội, 1999.
Mô tả vật lý 110 tr. ; 30 cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Ngoại ngữ.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh.
Thuật ngữ không kiểm soát Phương pháp giảng dạy.
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000103543
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154030
00213
004B6403085-DE98-4645-9801-9EAF3DE4F995
005201812261456
008081223s1999 vm| vie
0091 0
039|a20181226145619|btult|c20181226145311|dtult|y20181226145119|ztult
0410 |arus
044 |avm
08204|a407|bVUK
1000|aVũ, Thế Khôi.
24510|aVề phương pháp dạy ngoại ngữ : (Báo cáo, tham luận khoa học, bài viết 1969-1999).|nTập 2,|pĐổi mới đào tạo đại học ngoại ngữ /|cVũ Thế Khôi.
260 |aHà Nội :|bĐại học Ngoại Ngữ Hà Nội,|c1999.
300 |a110 tr. ; |c30 cm.
6530 |aNgoại ngữ.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aPhương pháp giảng dạy.
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000103543
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000103543 NCKH_Nội sinh 407 VUK Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment