Tác giả TT Ministry of Planning and Investment.
Nhan đề Vietnam Investment Review : Vietnam's leading international business newspaper / Ministry of Planning and Investment.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Ministry of planning and investment, 2019.
Kỳ phát hành Thứ 2 hàng tuần
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Vốn đầu tư nước ngoài
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Địa chỉ Thư viện Đại học Hà Nội
  Vốn tư liệu
  Từ 02/01/2019 đến ...
  Báo tuần : Số 1(31.12.2018-6.1.2019)
  Đã nhận
  ;Số 1420/2019;Số 1421/2019;Số 1422/2019;Số 1423/2019;Số 1424/2019;Số 1427/2019;Số 1428/2019;Số 1429/2019;Số 1430/2019;Số 1431/2019;Số 1432/2019;Số 1433/2019;Số 1434/2019;Số 1435/2019;Số 1436/2019;Số 1437/2019;Số 1438/2019;Số 1439/2019;Số 1440/2019;Số 1441/2019;Số 1442/2019;Số 1443/2019;Số 1444/2019;Số 1445/2019;Số 1452/2019;Số 1453/2019;Số 1454/2019;Số 1455/2019;Số 1456/2019;Số 1457/2019;Số 1458/2019;Số 1459/2019;Số 1460/2019;Số 1461/2019;Số 1462/2019;Số 1463/2019;Số 1464/2019;Số 1465/2019;Số 1466/2019;Số 1467/2019;Số 1468/2019;Số 1469/2019;Số 1470/2019;Số 1471/2019;Số 1472/2020;Số 1473/2020;Số 1476/2020;Số 1477/2020;Số 1478/2020;Số 1479/2020;Số 1480/2020;Số 1481/2020;Số 1482/2020;Số 1483/2020;Số 1484/2020;Số 1485/2020;Số 1486/2020;Số 1488/2020;Số 1489/2020;Số 1490/2020;Số 1491/2020;Số 1492/2020;Số 1493/2020;Số 1494/2020;Số 1495/2020;Số 1496/2020;Số 1497/2020;Số 1498/2020;Số 1499/2020;Số 1500/2020;Số 1501/2020;Số 1502/2020;Số 1503/2020;Số 1504/2020;Số 1513/2020;Số 1514/2020
  Đã mất
  ;Số 1426/2019;Số 1425/2019;Số 1451/2019;Số 1450/2019;Số 1449/2019;Số 1448/2019;Số 1447/2019;Số 1446/2019;Số 1474/2020;Số 1475/2020;Số 1487/2020
000 00000nas#a2200000ui#4500
00154082
0029
0042F6B1AC3-D6E7-4122-9420-C2156CED6CEA
005202005061000
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200507093519|blongtd|y20200506100044|ztult
0410 |avie
044 |avm
110 |aMinistry of Planning and Investment.
24510|aVietnam Investment Review : |bVietnam's leading international business newspaper / |cMinistry of Planning and Investment.
260 |aHà Nội :|bMinistry of planning and investment,|c2019.
310 |aThứ 2 hàng tuần
6530|aViệt Nam
6530|aVốn đầu tư nước ngoài
6530|aDoanh nghiệp
852 |aThư viện Đại học Hà Nội
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào