Tác giả TT Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Nhan đề Văn hóa / Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2019.
Kỳ phát hành Phát hành thứ 2, 4, 6 hàng tuần.
Địa chỉ Thư viện Đại học Hà Nội
  Vốn tư liệu
  Từ ... đến ...
  Mới đặt.
  Đã nhận
  2019 :
  Số 1 (3196);Số 1 (3196)/2019;Số 2 (3197)/2019;Số 3 (3198)/2019;Số 4 (3199)/2019;Số 5 (3200)/2019;Số 6 (3201)/2019;Số 7 (3202)/2019;Số 8 (3203)/2019;Số 9 (3204)/2019;Số 10 (3205)/2019;Số 12 (3207)/2019;Số 19 (3214)/2019;Số 20 (3215)/2019;Số 21 (3216)/2019;Số 22 (3217)/2019;Số 23 (3218)/2019;Số 24 (3219)/2019;Số 25 (3220)/2019;Số 26 (3221)/2019;Số 27 (3222)/2019;Số 28 (3223)/2019;Số 29 (3224)/2019;Số 30 (3225)/2019;Số 31 (3226)/2019;Số 33 (3228)/2019;Số 34 (3229)/2019;Số 35 (3230)/2019;Số 36 (3231)/2019;Số 37 (3232)/2019;Số 38 (3233)/2019;Số 39 (3234)/2019;Số 40 (3235)/2019;Số 41 (3236)/2019;Số 42 (3237)/2019;Số 43 (3238)/2019;Số 44 (3239)/2019;Số 45 (3240)/2019;Số 46 (3241)/2019;Số 47 (3242)/2019;Số 48 (3243)/2019;Số 49 (3244)/2019;Số 50 (3245)/2019;Số 51 (3246)/2019;Số 51+52 (3247)/2019;Số 54 (3249)/2019;Số 53 (3248)/2019;Số 55 (3250)/2019;Số 56 (3251)/2019;Số 57 (3252)/2019;Số 58 (3253)/2019;Số 59 (3254)/2019;Số 60 (3255)/2019;Số 61 (3256)/2019;Số 62 (3257)/2019;Số 63 (3258)/2019;Số 64 (3259)/2019;Số 65 (3260)/2019;Số 66 (3261)/2019;Số 67 (3262)/2019;Số 68 (3263)/2019;Số 69 (3264)/2019;Số 70 (3265)/2019;Số 71 (3266)/2019;Số 72 (3267)/2019
  Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00154087
0029
004ACB6FB79-F952-48E7-97C2-38D55F335152
005201901030835
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190103083548|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1102 |aCơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
24500|aVăn hóa /|cCơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
260 |aHà Nội :|bCơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,|c2019.
310 |aPhát hành thứ 2, 4, 6 hàng tuần.
852 |aThư viện Đại học Hà Nội

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment