• Luận văn
  • 428.1 VUN
    An investigation into ESP vocabulary learning strategies employed by the fourth year students at Hanoi university of pharmacy /
Ký hiệu xếp giá 428.1 VUN
Tác giả CN Vũ, Thị Nhung.
Nhan đề An investigation into ESP vocabulary learning strategies employed by the fourth year students at Hanoi university of pharmacy / Vũ Thị Nhung; Nguyễn Văn Trào hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2018.
Mô tả vật lý 70 tr. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Từ vựng.-Phương pháp học tập.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh.
Thuật ngữ không kiểm soát Phương pháp học tập.
Thuật ngữ không kiểm soát Từ vựng.
Thuật ngữ không kiểm soát Vocabulary learning strategies.
Thuật ngữ không kiểm soát Vocabulary.
Thuật ngữ không kiểm soát ESP.
Thuật ngữ không kiểm soát Hanoi university of pharmacy.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(1): 000108374
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000108373
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154267
0027
004B7D78435-11C6-46C2-A0A0-E1D186F29449
005201901190824
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190119082444|btult|c20190114103305|dhuett|y20190114095722|zhuett
0410 |aeng
044 |avm
08204|a428.1|bVUN
1000 |aVũ, Thị Nhung.
24513|aAn investigation into ESP vocabulary learning strategies employed by the fourth year students at Hanoi university of pharmacy / |cVũ Thị Nhung; Nguyễn Văn Trào hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2018.
300 |a70 tr. ; |c30 cm.
65010|aTiếng Anh|xTừ vựng.|xPhương pháp học tập.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aPhương pháp học tập.
6530 |aTừ vựng.
6530 |aVocabulary learning strategies.
6530 |aVocabulary.
6530 |aESP.
6530 |aHanoi university of pharmacy.
655 |aLuận văn|xTiếng Anh|2TVĐHHN
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(1): 000108374
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000108373
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000108373 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.1 VUN Luận văn 1 Tài liệu không phục vụ
2 000108374 NCKH_Luận văn LV-AN 428.1 VUN Luận văn 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện