• Kỷ yếu
  • 450.07 KYY
    Kỷ yếu hội thảo giáo viên khoa tiếng Italia /
Ký hiệu xếp giá 450.07 KYY
Nhan đề Kỷ yếu hội thảo giáo viên khoa tiếng Italia /Trường Đại học Hà Nội.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2019.
Mô tả vật lý 139 tr. ; 30 cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Italia.
Thuật ngữ không kiểm soát Kỷ yếu.
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu.
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy.
Địa chỉ 300NCKH_Kỷ yếu(1): 000108923
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000108924
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154584
00213
004751CCD45-6BEE-43AE-AF83-80E3D01BE15E
005201903050921
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190305092126|btult|c20190302112725|dtult|y20190228143809|zmaipt
0410 |aita
044 |avm
08204|a450.07|bKYY
24500|aKỷ yếu hội thảo giáo viên khoa tiếng Italia /|cTrường Đại học Hà Nội.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2019.
300 |a139 tr. ; |c30 cm.
6530 |aTiếng Italia.
6530 |aKỷ yếu.
6530 |aNghiên cứu.
6530 |aGiảng dạy.
852|a300|bNCKH_Kỷ yếu|j(1): 000108923
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000108924
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000108923 NCKH_Kỷ yếu 450.07 KYY Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000108924 NCKH_Nội sinh 450.07 KYY Kỷ yếu hội nghị 2 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment