• Luận văn
  • 428.0071 BAT
    An evaluation of the coursebook "English for law enforcement" used for 3rd year students at people's security academy =
Ký hiệu xếp giá 428.0071 BAT
Tác giả CN Bá, Minh Tú.
Nhan đề An evaluation of the coursebook "English for law enforcement" used for 3rd year students at people's security academy = Đánh giá giáo trình "English for law enforcement" dùng cho sinh viên năm thứ 3 tại Học viện An ninh nhân dân /Bá Minh Tú; Nguyễn Văn Trào hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2018.
Mô tả vật lý 105 tr.; 30 cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Đánh giá.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh.
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Trào
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn(1): 000108955
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000108954
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154682
0027
004ADC09983-D5F9-460E-BB80-D5A295A00F77
005201905200824
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190520082445|btult|c20190410082825|dtult|y20190312165615|zsinhvien
0410 |aeng
044 |avm
08204|a428.0071|bBAT
1000 |aBá, Minh Tú.
24513|aAn evaluation of the coursebook "English for law enforcement" used for 3rd year students at people's security academy = |bĐánh giá giáo trình "English for law enforcement" dùng cho sinh viên năm thứ 3 tại Học viện An ninh nhân dân /|cBá Minh Tú; Nguyễn Văn Trào hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2018.
300 |a105 tr.; |c30 cm.
6530 |aĐánh giá.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aGiáo trình.
655 |aLuận văn|xTiếng Anh.
7000 |aNguyễn, Văn Trào|ehướng dẫn.
852|a300|bNCKH_Luận văn|j(1): 000108955
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000108954
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000108954 NCKH_Nội sinh 428.0071 BAT Luận văn 1 Tài liệu không phục vụ
2 000108955 NCKH_Luận văn 428.0071 BAT Luận văn 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
Comment