• Luận văn
  • 428.30071 NGH
    An investigation into listening comprehension strategies of the third-year English-majors at Hanoi pedagogical university no 2 /
Ký hiệu xếp giá 428.30071 NGH
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thu Hiền.
Nhan đề An investigation into listening comprehension strategies of the third-year English-majors at Hanoi pedagogical university no 2 /Nguyễn Thị Thu Hiền; Hoàng Thị Xuân Hoa supervisor.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2018.
Mô tả vật lý 79 tr. ; 30 cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh.
Thuật ngữ không kiểm soát Listening comprehension.
Thuật ngữ không kiểm soát Nghe hiểu.
Thuật ngữ không kiểm soát Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(1): 000109362
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000109363
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155111
0027
00444298CAD-0E18-41CB-9920-CCBAE97EDB15
005201906010859
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190601085934|btult|c20190515092157|dthuvt|y20190510084028|zmaipt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a428.30071|bNGH
1000 |aNguyễn, Thị Thu Hiền.
24513|aAn investigation into listening comprehension strategies of the third-year English-majors at Hanoi pedagogical university no 2 /|cNguyễn Thị Thu Hiền; Hoàng Thị Xuân Hoa supervisor.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2018.
300 |a79 tr. ; |c30 cm.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aListening comprehension.
6530 |aNghe hiểu.
6530 |aTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
6530 |aGiảng dạy.
655|aLuận văn|xNgôn ngữ Anh
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(1): 000109362
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000109363
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000109362 NCKH_Luận văn LV-AN 428.30071 NGH Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000109363 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.30071 NGH Luận văn 2 Tài liệu không phục vụ