Tác giả TT Korea foundation.
Nhan đề Koreana : Korean culture & arts / Korea foundation.
Thông tin xuất bản Korea : Spring, 2019.
Mô tả vật lý 103 tr. ; 28 cm.
Kỳ phát hành Hàng quý.
Địa chỉ 100TK_Báo tạp chí(2): 000110291, 000112257
  Vốn tư liệu
  Từ 01/01/2019 đến ...
  Tạp chí thầy Trào tặng.
  Đã nhận
  2019 :
  Spring 2019 : Vol 33, No 1.;Vol. 33, N⸰ 1/2019;Vol. 33, N⸰ 2/2019
  Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00155430
0029
00480A9F6A1-B3F1-4A5D-A8B6-2DF7E98D3393
005201906100940
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190610094012|btult|c20190610093923|dtult|y20190610083254|zhuongnt
041 |aeng
044 |akr
110 |aKorea foundation.
24500|aKoreana :|bKorean culture & arts /|cKorea foundation.
260 |aKorea :|bSpring,|c2019.
300 |a103 tr. ;|c28 cm.
310 |aHàng quý.
852|a100|bTK_Báo tạp chí|j(2): 000110291, 000112257
890|a2|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000110291 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 1 Hạn trả:16-12-2019
2 000112257 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment