• Luận văn
  • "The effects of using concept maps on improving eighth graders"nglish grammar learning: an acticon research study at thanh xuan vocational education-continuing = education center" :
Tác giả CN Trần, Thị Cúc.
Nhan đề "The effects of using concept maps on improving eighth graders"nglish grammar learning: an acticon research study at thanh xuan vocational education-continuing = education center" : Hiệu quả của việc sử dụng sơ đồ khái niệm đối với việc học ngữ pháp tiếng anh lớp 8: một nghiên cứu hành động tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Quận Thanh Xuân / Trần Thị Cúc ; Ngô Phương Anh hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2018.
Mô tả vật lý 100 tr. : sơ đồ, đồ thị ; 30 cm.
Phụ chú Submitted in partial fufillment of requiremnts of the degree of master in tesol.
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ pháp.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh.
Thuật ngữ không kiểm soát Phương pháp giảng dạy.
Thuật ngữ không kiểm soát Teaching method.
Thuật ngữ không kiểm soát Grammar.
Thuật ngữ không kiểm soát Sơ đồ khái niệm.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn(1): 000109649
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000109647
000 00000nam#a2200000u##4500
00155433
0027
00487F27A4B-DE3E-4617-9CC9-8BAD9E62ACFC
005201906101106
008190610s2018 vm vie
0091 0
039|a20190610110634|btult|y20190610103243|zsinhvien
0410 |aeng
044 |avm
1000|aTrần, Thị Cúc.
24510|a"The effects of using concept maps on improving eighth graders"nglish grammar learning: an acticon research study at thanh xuan vocational education-continuing = education center" : |bHiệu quả của việc sử dụng sơ đồ khái niệm đối với việc học ngữ pháp tiếng anh lớp 8: một nghiên cứu hành động tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Quận Thanh Xuân / |cTrần Thị Cúc ; Ngô Phương Anh hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2018.
300 |a100 tr. : |bsơ đồ, đồ thị ; |c30 cm.
500 |aSubmitted in partial fufillment of requiremnts of the degree of master in tesol.
6530 |aNgữ pháp.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aPhương pháp giảng dạy.
6530 |aTeaching method.
6530 |aGrammar.
6530 |aSơ đồ khái niệm.
655|aLuận văn|xTiếng Anh.
852|a300|bNCKH_Luận văn|j(1): 000109649
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000109647
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000109649 NCKH_Luận văn Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000109647 NCKH_Nội sinh Luận văn 2 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment