• Luận văn
  • 428.20071 TRC
    The effects of using concept maps on improving eighth graders' English grammar learning: an action research study at Thanh Xuan vocational education-continuing education center =
Ký hiệu xếp giá 428.20071 TRC
Tác giả CN Trần, Thị Cúc.
Nhan đề The effects of using concept maps on improving eighth graders' English grammar learning: an action research study at Thanh Xuan vocational education-continuing education center =Hiệu quả của việc sử dụng sơ đồ khái niệm đối với việc học ngữ pháp tiếng Anh lớp 8: một nghiên cứu hành động tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Quận Thanh Xuân / Trần Thị Cúc ; Ngô Phương Anh hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2018.
Mô tả vật lý 100 tr. : sơ đồ, đồ thị ; 30 cm.
Phụ chú Submitted in partial fufillment of requiremnts of the degree of master in tesol.
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ pháp
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Phương pháp giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Using concept maps
Thuật ngữ không kiểm soát Teaching method
Thuật ngữ không kiểm soát Grammar
Thuật ngữ không kiểm soát Sơ đồ khái niệm
Tác giả(bs) CN Ngô, Phương Anh
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(1): 000109649
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000109647
000 00000nam#a2200000u##4500
00155433
0027
00487F27A4B-DE3E-4617-9CC9-8BAD9E62ACFC
005201910161518
008190610s2018 vm vie
0091 0
039|a20191016151810|btult|c20191015170608|dtult|y20190610103243|zsinhvien
0410 |aeng
044 |avm
08204|a428.20071|bTRC
1000|aTrần, Thị Cúc.
24514|aThe effects of using concept maps on improving eighth graders' English grammar learning: an action research study at Thanh Xuan vocational education-continuing education center =|bHiệu quả của việc sử dụng sơ đồ khái niệm đối với việc học ngữ pháp tiếng Anh lớp 8: một nghiên cứu hành động tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Quận Thanh Xuân / |cTrần Thị Cúc ; Ngô Phương Anh hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2018.
300 |a100 tr. : |bsơ đồ, đồ thị ; |c30 cm.
500 |aSubmitted in partial fufillment of requiremnts of the degree of master in tesol.
6530 |aNgữ pháp
6530 |aTiếng Anh
6530 |aPhương pháp giảng dạy
6530 |aUsing concept maps
6530 |aTeaching method
6530 |aGrammar
6530 |aSơ đồ khái niệm
655|aLuận văn|xTiếng Anh.
7000|aNgô, Phương Anh |ehướng dẫn
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(1): 000109649
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000109647
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000109649 NCKH_Luận văn LV-AN 428.20071 TRC Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000109647 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.20071 TRC Luận văn 2 Tài liệu không phục vụ