Tác giả TT APLV.
Nhan đề Les languages modernes / APLV.
Thông tin xuất bản Paris : APLV, 2019.
Kỳ phát hành Hàng quý.
  Vốn tư liệu
  Từ 01/01/2019 đến ...
  Hàng quý.
  Đã nhận
  2019 :
  Số 1/2019 (Janvier, Feesvrier, Mars)
  Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00155518
0029
004D0644293-3DF0-4817-B804-5F6ED1C267CF
005201906211540
008081223s2019 vm| vie
0091 0
022 |a00238376
039|y20190621154032|zhuongnt
0410 |afre
044 |afr
1102 |aAPLV.
24500|aLes languages modernes /|cAPLV.
260 |aParis :|bAPLV,|c2019.
310 |aHàng quý.
890|a0

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment