Tác giả TT Báo Công an nhân dân.
Nhan đề Văn nghệ : Chuyên đề của báo Công an nhân dân / Báo Công an nhân dân.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Công an nhân dân, 2019.
Kỳ phát hành Hàng tuần. (Là báo tặng nên tạm cho là kỳ xuất bản hàng tháng)
Phụ chú Diễn đàn Văn học nghệ thuật của lực lượng công an nhân dân.
Địa chỉ Thư viện Đại học Hà Nội
  Vốn tư liệu
  Từ 26/09/2019 đến ...
  Hàng tuần.
  Đã nhận
  2019 :
  Số 465 (565), Từ ngày 26/9 - 3/10/2019.;Số 465, 09/2019
  Đã mất
  ;Số 457, 01/2019;Số 458, 02/2019;Số 459, 03/2019;Số 460, 04/2019;Số 461, 05/2019;Số 462, 06/2019;Số 463, 07/2019;Số 464, 08/2019
000 00000nas#a2200000ui#4500
00156653
0029
004640D5771-F686-4A8F-AF5F-0FF4565DA1C7
005201910081438
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20191008143847|bhuongnt|y20191003103554|zhuongnt
041 |avie
044 |avm
110 |aBáo Công an nhân dân.
245 |aVăn nghệ :|bChuyên đề của báo Công an nhân dân /|cBáo Công an nhân dân.
260 |aHà Nội :|bNxb. Công an nhân dân,|c2019.
310 |aHàng tuần. (Là báo tặng nên tạm cho là kỳ xuất bản hàng tháng)
500 |aDiễn đàn Văn học nghệ thuật của lực lượng công an nhân dân.
852 |aThư viện Đại học Hà Nội

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment