DDC 658.3045
Nhan đề Dealing with difficult people / Harvard Business Review Press.
Thông tin xuất bản Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2018.
Mô tả vật lý viii, 141 p. ; 18 cm.
Phụ chú Sách quỹ Châu Á
Tóm tắt At the heart of dealing with difficult people is handling their--and your own--emotions. How do you stay calm in a tough conversation? How do you get past passive aggressive comments? And how do you know if you're difficult to work with? This book explains the research behind our emotional response to awful colleagues--and how to build the empathy and resilience to make those relationships more productive.
Thuật ngữ chủ đề Conflict management
Thuật ngữ chủ đề Problem employees
Thuật ngữ chủ đề Emotional intelligence
Từ khóa tự do Quản lí nhân sự
Từ khóa tự do Nhân viên
Từ khóa tự do Trí tuệ cảm xúc
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(4): 000113448-50, 000117244
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156666
0021
004595CD457-DBC2-4F53-8C30-ED5841CEB29F
005202007021243
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9781633696082
039|a20200702124312|btult|c20191213154316|dtult|y20191003154242|zanhpt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a658.3045|bDEA
24500|aDealing with difficult people / |cHarvard Business Review Press.
260 |aBoston, Massachusetts : |bHarvard Business Review Press,|c2018.
300 |aviii, 141 p. ; |c18 cm.
500|aSách quỹ Châu Á
520 |aAt the heart of dealing with difficult people is handling their--and your own--emotions. How do you stay calm in a tough conversation? How do you get past passive aggressive comments? And how do you know if you're difficult to work with? This book explains the research behind our emotional response to awful colleagues--and how to build the empathy and resilience to make those relationships more productive.
65000|aConflict management
65000|aProblem employees
65000|aEmotional intelligence
6530 |aQuản lí nhân sự
6530 |aNhân viên
6530|aTrí tuệ cảm xúc
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(4): 000113448-50, 000117244
890|a4|b17|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113448 TK_Tiếng Anh 658.3045 DEA Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000113449 TK_Tiếng Anh 658.3045 DEA Sách 2
3 000113450 TK_Tiếng Anh 658.3045 DEA Sách 3 Hạn trả:06-02-2021
4 000117244 TK_Tiếng Anh 658.3045 DEA Sách 4 Hạn trả:27-01-2021

Không có liên kết tài liệu số nào