• Luận văn
  • 428.30071 PHN
    The effects of pre-listening activities on listening comprehension of first year non - English majors at the university of transport technology =
Ký hiệu xếp giá 428.30071 PHN
Tác giả CN Phạm, Thị Bích Ngọc.
Nhan đề The effects of pre-listening activities on listening comprehension of first year non - English majors at the university of transport technology = Tác động của các hoạt động trước nghe nói đối với khả năng nghe hiểu của sinh viên năm thứ nhất không chuyên tiếng Anh tại trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải /Phạm Thị Bích Ngọc; Đinh Thị Bảo Hương hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2019.
Mô tả vật lý 112tr. + 8tr. phụ lục ; 30cm.
Đề mục chủ đề Nghe hiểu-Phương pháp giảng dạy
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Kĩ năng nghe hiểu
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu và giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát English language
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng nghe hiểu
Thuật ngữ không kiểm soát Listening comprehension
Tác giả(bs) CN Đinh, Thị Bảo Hương.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(1): 000116473
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000116474
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158146
0027
0042E3BB947-2568-46B8-9F66-111236A74D8B
005202003091438
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200309143842|btult|c20200221162404|dtult|y20200221104634|zmaipt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a428.30071|bPHN
1000 |aPhạm, Thị Bích Ngọc.
24514|aThe effects of pre-listening activities on listening comprehension of first year non - English majors at the university of transport technology = |bTác động của các hoạt động trước nghe nói đối với khả năng nghe hiểu của sinh viên năm thứ nhất không chuyên tiếng Anh tại trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải /|cPhạm Thị Bích Ngọc; Đinh Thị Bảo Hương hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2019.
300 |a112tr. + 8tr. phụ lục ; |c30cm.
65017|aNghe hiểu|xPhương pháp giảng dạy
65017|aTiếng Anh|xKĩ năng nghe hiểu
6530 |aNghiên cứu và giảng dạy
6530 |aTrường đại học Công nghệ Giao thông vận tải
6530 |aTiếng Anh
6530 |aEnglish language
6530 |aKĩ năng nghe hiểu
6530 |aListening comprehension
655|aLuận văn|xNgôn ngữ Anh
7000 |aĐinh, Thị Bảo Hương.|eHướng dẫn.
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(1): 000116473
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000116474
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116473 NCKH_Luận văn LV-AN 428.30071 PHN Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000116474 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.30071 PHN Luận văn 2 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào