DDC 495.1802
Ký hiệu xếp giá 495.1802 CHI
Nhan đề 中国翻译 = Chinese Translators Journal : [Tạp chí đóng tập] / 中国外文出版发行事业局.
Thông tin xuất bản China : China Academic Journal (CD) Journals Electronic Publishing House Co., Ltd., 2013.
Mô tả vật lý 6 số ; 30 cm.
Thuật ngữ chủ đề Dịch báo chí
Từ khóa tự do Dịch thuật
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Báo chí
Từ khóa tự do Tạp chí đóng tập
Địa chỉ 100Kho lưu tổng(1): 000089430
    Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00158301
0029
004B394436A-F691-4227-8234-076C6D3AE26E
005202003060803
008140218s2013 | a 000 0 d
0091 0
022 |a1000873x
039|y20200306080330|ztult
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.1802|bCHI
24500|a中国翻译 =|bChinese Translators Journal : [Tạp chí đóng tập] / |c中国外文出版发行事业局.
260 |aChina : |bChina Academic Journal (CD) Journals Electronic Publishing House Co., Ltd., |c2013.
300|a6 số ;|c30 cm.
65017|aDịch báo chí|xTiếng Trung Quốc
6530|aDịch thuật
6530|aTiếng Trung Quốc
6530|aBáo chí
6530|aTạp chí đóng tập
852|a100|bKho lưu tổng|j(1): 000089430
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000089430 Kho lưu tổng 495.1802 CHI Tạp chí 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện Số 1-Số 6/2013

Không có liên kết tài liệu số nào