DDC 495.922
Ký hiệu xếp giá 495.922 VIE
Nhan đề Ngôn ngữ : [Tạp chí đóng tập] / Viện ngôn ngữ học. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Viện ngôn ngữ học xb., 2012.
Mô tả vật lý 6 số ; 26 cm.
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ học
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Việt
Từ khóa tự do Nghiên cứu ngôn ngữ
Từ khóa tự do Tạp chí đóng tập
Từ khóa tự do Ngôn ngữ học
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Địa chỉ 100Kho lưu tổng(2): 000089440-1
    Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00158308
0029
00489BCC961-A3E3-4306-8202-08ED5C07AA37
005202003060913
008110328s2012 | vie
0091 0
022 |a08667519
039|a20200306091359|btult|y20200306090604|ztult
0410 |avie
044 |avm
08204|a495.922|bVIE
24500|aNgôn ngữ : [Tạp chí đóng tập] /|cViện ngôn ngữ học. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
260 |aHà Nội :|bViện ngôn ngữ học xb., |c2012.
300|a6 số ;|c26 cm.
65017|aNgôn ngữ học|xNghiên cứu
65017|aTiếng Việt|xNghiên cứu
6530|aNghiên cứu ngôn ngữ
6530|aTạp chí đóng tập
6530|aNgôn ngữ học
6530|aTiếng Việt
852|a100|bKho lưu tổng|j(2): 000089440-1
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000089440 Kho lưu tổng 495.922 VIE Tạp chí 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện Số 1-5/2012; Số 7/2012
2 000089441 Kho lưu tổng 495.922 VIE Tạp chí 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện Số 8 - Số 12/2012

Không có liên kết tài liệu số nào