• Luận văn
  • 428.10071 NGH
    An action research on improving academic vocabulary through using software for the third-year English majored students at Viet Tri university of industry (Phu Tho) =
Ký hiệu xếp giá 428.10071 NGH
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hải Huyền.
Nhan đề An action research on improving academic vocabulary through using software for the third-year English majored students at Viet Tri university of industry (Phu Tho) = Nghiên cứu hành động cải thiện từ vựng học thuật thông qua sử dụng phần mềm cho sinh viên chuyên ngành năm thứ ba tại trường đại học Công nghệ Việt Trì (Phú Thọ) /Nguyễn Thị Hải Huyền; Ngô Tuyết Mai hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2019.
Mô tả vật lý 115tr. + 10tr. phụ lục ; 30cm.
Đề mục chủ đề Từ vựng tiếng Anh-Giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Từ vựng
Thuật ngữ không kiểm soát Phương pháp giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát English teaching
Thuật ngữ không kiểm soát Vocabulary
Thuật ngữ không kiểm soát Sử dụng phần mềm
Tác giả(bs) CN Ngô, Tuyết Mai.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(1): 000116689
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000116690
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158399
0027
0043587C844-2CF4-480F-9591-C2B40200C418
005202005061644
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200506164439|btult|c20200323163955|dtult|y20200323094557|zmaipt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a428.10071|bNGH
1000 |aNguyễn, Thị Hải Huyền.
24513|aAn action research on improving academic vocabulary through using software for the third-year English majored students at Viet Tri university of industry (Phu Tho) = |bNghiên cứu hành động cải thiện từ vựng học thuật thông qua sử dụng phần mềm cho sinh viên chuyên ngành năm thứ ba tại trường đại học Công nghệ Việt Trì (Phú Thọ) /|cNguyễn Thị Hải Huyền; Ngô Tuyết Mai hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2019.
300 |a115tr. + 10tr. phụ lục ; |c30cm.
65017|aTừ vựng tiếng Anh|xGiảng dạy
6530 |aTiếng Anh
6530 |aTừ vựng
6530 |aPhương pháp giảng dạy
6530 |aEnglish teaching
6530 |aVocabulary
6530 |aSử dụng phần mềm
7000 |aNgô, Tuyết Mai.
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(1): 000116689
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000116690
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116690 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.10071 NGH Luận văn 1 Tài liệu không phục vụ
2 000116689 NCKH_Luận văn LV-AN 428.10071 NGH Luận văn 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào