• Luận văn
  • 428.3 BUL
    Second-year Non - English major students' anxiety in speaking lessons : a study at people's police university of technology and logistics =
Ký hiệu xếp giá 428.3 BUL
Tác giả CN Bùi, Thị Lý.
Nhan đề Second-year Non - English major students' anxiety in speaking lessons : a study at people's police university of technology and logistics = Lo lắng của sinh viên không chuyên năm thứ hai trong giờ học kỹ năng nói : Một nghiên cứu tại trường đại học Kỹ thuật - Hậu cần công an nhân dân / Bùi Thị Lý ; Ngô Phương Anh hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2019.
Mô tả vật lý 86tr. + 2tr. phụ lục ; 30cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Kĩ năng nói
Thuật ngữ không kiểm soát Speaking skill
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu
Thuật ngữ không kiểm soát Trường Kỹ thuật - hậu cần công an nhân dân
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng nói
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phương Anh
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(1): 000116715
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000116714
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158584
0027
0047F9968D8-347C-45F4-B774-0DD10AB41FCD
005202005061529
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200506152929|btult|c20200506151819|dtult|y20200506083707|zmaipt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a428.3|bBUL
1000 |aBùi, Thị Lý.
24510|aSecond-year Non - English major students' anxiety in speaking lessons : a study at people's police university of technology and logistics = |bLo lắng của sinh viên không chuyên năm thứ hai trong giờ học kỹ năng nói : Một nghiên cứu tại trường đại học Kỹ thuật - Hậu cần công an nhân dân / |cBùi Thị Lý ; Ngô Phương Anh hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2019.
300 |a86tr. + 2tr. phụ lục ; |c30cm.
65017|aTiếng Anh|xKĩ năng nói
6530 |aSpeaking skill
6530 |aTiếng Anh
6530 |aNghiên cứu
6530 |aTrường Kỹ thuật - hậu cần công an nhân dân
6530 |aKĩ năng nói
6530 |aGiảng dạy
7000 |aNguyễn, Phương Anh|eHướng dẫn
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(1): 000116715
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000116714
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116715 NCKH_Luận văn LV-AN 428.3 BUL Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000116714 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.3 BUL Luận văn 2 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào