• Luận văn
  • 808.042 TRH
    The effects of using portfolio assessment technique on letter writing skill of the first year non- English major students at Hanoi university of home affairs : An action research project =
Ký hiệu xếp giá 808.042 TRH
Tác giả CN Trịnh, Thị Thu Hằng.
Nhan đề The effects of using portfolio assessment technique on letter writing skill of the first year non- English major students at Hanoi university of home affairs : An action research project = Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng hồ sơ bài tập vào kỹ năng viết thư của sinh viên năm nhất không chuyên tiếng Anh tại trường đại học Nội vụ Hà Nội : Nghiên cứu cải cách. / Trịnh Thị Thu Hằng; Nguyễn Thị Nhân Hòa hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2020.
Mô tả vật lý 77tr. + 3tr. phụ lục ; 30cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Kĩ năng viết thư-Giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu và giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Viết thư
Thuật ngữ không kiểm soát Writing skill
Thuật ngữ không kiểm soát Trường đại học Nội Vụ
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng viết
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Nhân Hòa.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(1): 000116712
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000116713
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158585
0027
0042C574D9B-6F82-4444-A4AB-DE362D284B2B
005202005061527
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200506152746|btult|y20200506090101|zmaipt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a808.042|bTRH
1000 |aTrịnh, Thị Thu Hằng.
24514|aThe effects of using portfolio assessment technique on letter writing skill of the first year non- English major students at Hanoi university of home affairs : An action research project = |bNghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng hồ sơ bài tập vào kỹ năng viết thư của sinh viên năm nhất không chuyên tiếng Anh tại trường đại học Nội vụ Hà Nội : Nghiên cứu cải cách. / |cTrịnh Thị Thu Hằng; Nguyễn Thị Nhân Hòa hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2020.
300 |a77tr. + 3tr. phụ lục ; |c30cm.
65017|aTiếng Anh|xKĩ năng viết thư|xGiảng dạy
6530 |aNghiên cứu và giảng dạy
6530 |aTiếng Anh
6530 |aViết thư
6530 |aWriting skill
6530 |aTrường đại học Nội Vụ
6530 |aKĩ năng viết
7000 |aNguyễn, Thị Nhân Hòa.|ehướng dẫn.
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(1): 000116712
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000116713
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116712 NCKH_Luận văn LV-AN 808.042 TRH Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000116713 NCKH_Nội sinh Luận văn 808.042 TRH Luận văn 2 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào