• Luận án
  • 658.4038 NGT
    The relationship between knowledge management and organizational performance, mediating role of innovation : The case of public universities in Vietnam : Doctoral thesis =
Ký hiệu xếp giá 658.4038 NGT
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Tân.
Nhan đề The relationship between knowledge management and organizational performance, mediating role of innovation : The case of public universities in Vietnam : Doctoral thesis =Vztah znalostního managementu a výkonnosti organizací ve spojitosti s rolí inovací : zaměření na veřejné vysoké skoly ve Vietnamu / Nguyễn Ngọc Tân; Ing. Ales Grega supervisor.
Thông tin xuất bản Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2019.
Mô tả vật lý 180p. ; 30cm.
Đề mục chủ đề Quản lí tri thức-Đại học công lập -Việt Nam
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam
Thuật ngữ không kiểm soát Vietnam
Thuật ngữ không kiểm soát Knowledge management
Thuật ngữ không kiểm soát Innovation
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lí tri thức
Thuật ngữ không kiểm soát Đại học công lập
Thuật ngữ không kiểm soát Organisational performance
Thuật ngữ không kiểm soát Public universities
Thuật ngữ không kiểm soát Hiệu quả tổ chức
Tác giả(bs) CN Ales Gregar, Ing.
Địa chỉ 300NCKH_Luận án(1): 000116710
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30701(1): 000116711
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158592
00210
004759DBBF7-9C9F-4376-837C-353B5367DD9D
005202005061645
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200506164537|btult|c20200506155615|dtult|y20200506101529|zmaipt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a658.4038|bNGT
1000 |aNguyễn, Ngọc Tân.
24514|aThe relationship between knowledge management and organizational performance, mediating role of innovation : The case of public universities in Vietnam : Doctoral thesis =|bVztah znalostního managementu a výkonnosti organizací ve spojitosti s rolí inovací : zaměření na veřejné vysoké skoly ve Vietnamu / |cNguyễn Ngọc Tân; Ing. Ales Grega supervisor.
260 |aZlín : |bTomas Bata University in Zlín, |c2019.
300 |a180p. ; |c30cm.
65017|aQuản lí tri thức|xĐại học công lập |xViệt Nam
6530 |aViệt Nam
6530 |aVietnam
6530 |aKnowledge management
6530 |aInnovation
6530 |aQuản lí tri thức
6530 |aĐại học công lập
6530 |aOrganisational performance
6530 |aPublic universities
6530 |aHiệu quả tổ chức
7001 |aAles Gregar, Ing.|esupervisor
852|a300|bNCKH_Luận án|j(1): 000116710
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30701|j(1): 000116711
890|a2
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116710 NCKH_Luận án 658.4038 NGT Luận án 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000116711 NCKH_Nội sinh Luận án 658.4038 NGT Luận án 2 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào