Ký hiệu xếp giá 495.6072 NGC
Tác giả CN Nguyễn, Tô Chung.
Nhan đề Từ ngoại lai gốc Ấn - Âu trong tiếng Nhật lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học, kỹ thuật : Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ / Nguyễn Tô Chung chủ nhiệm đề tài, Vũ Văn Đại, Nguyễn Xuân Hòa,...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2020.
Mô tả vật lý 146tr. + 67tr. phụ lục ; 30cm.
Đề mục chủ đề Từ loại-Công nghệ thông tin
Đề mục chủ đề Từ loại-Khoa học, kỹ thuật
Đề mục chủ đề Tiếng Nhật Bản-Từ ngoại lai
Thuật ngữ không kiểm soát Từ ngoại lai
Thuật ngữ không kiểm soát Từ vựng
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Nhật Bản
Thuật ngữ không kiểm soát Từ ngoại lai gốc Ấn - Âu
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30703(1): 000116832
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158593
0025
0043AC6CA7F-7A80-4F45-AFAE-96EFB7F776E7
005202005181604
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200518160448|btult|c20200518160413|dtult|y20200511095119|zmaipt
0410 |aja
044 |avm
08204|a495.6072|bNGC
1000 |aNguyễn, Tô Chung.
24510|aTừ ngoại lai gốc Ấn - Âu trong tiếng Nhật lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học, kỹ thuật : |bĐề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ / |cNguyễn Tô Chung chủ nhiệm đề tài, Vũ Văn Đại, Nguyễn Xuân Hòa,...
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2020.
300 |a146tr. + 67tr. phụ lục ; |c30cm.
6500|aTừ loại|xCông nghệ thông tin
6500|aTừ loại|xKhoa học, kỹ thuật
65017|aTiếng Nhật Bản|xTừ ngoại lai
6530 |aTừ ngoại lai
6530 |aTừ vựng
6530 |aTiếng Nhật Bản
6530 |aTừ ngoại lai gốc Ấn - Âu
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30703|j(1): 000116832
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116832 NCKH_Nội sinh Đề tài nghiên cứu 495.6072 NGC Đề tài nghiên cứu 1 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào