• Kỷ yếu
  • 320.071 KYY
    Kỷ yếu hội thảo khoa học giáo viên khoa Giáo dục Chính trị : [Dân tộc - những vấn đề lý luận và thực tiễn] /
Ký hiệu xếp giá 320.071 KYY
Nhan đề Kỷ yếu hội thảo khoa học giáo viên khoa Giáo dục Chính trị : [Dân tộc - những vấn đề lý luận và thực tiễn] / Trường Đại học Hà Nội.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2020.
Mô tả vật lý 140tr. ; 30cm.
Đề mục chủ đề Giáo dục chính trị-Hội thảo khoa học
Thuật ngữ không kiểm soát Hội thảo khoa học giáo viên
Thuật ngữ không kiểm soát Chính trị
Thuật ngữ không kiểm soát Kỉ yếu
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy
Địa chỉ 300NCKH_Kỷ yếu(1): 000116834
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30706(1): 000116833
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158595
00213
004F428770A-6185-4318-9AD7-D799D7C6353E
005202005181455
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200518145555|btult|c20200518145420|dtult|y20200511102809|zmaipt
0410 |afre
0410 |avie
044 |avm
08204|a320.071|bKYY
24500|aKỷ yếu hội thảo khoa học giáo viên khoa Giáo dục Chính trị : [Dân tộc - những vấn đề lý luận và thực tiễn] / |cTrường Đại học Hà Nội.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2020.
300 |a140tr. ; |c30cm.
65017|aGiáo dục chính trị|xHội thảo khoa học
6530 |aHội thảo khoa học giáo viên
6530 |aChính trị
6530 |aKỉ yếu
6530 |aGiảng dạy
655|aHội thảo khoa học giáo viên|xKhoa Giáo dục chính trị
852|a300|bNCKH_Kỷ yếu|j(1): 000116834
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30706|j(1): 000116833
890|a2
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116834 NCKH_Kỷ yếu 320.071 KYY Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000116833 NCKH_Nội sinh Kỷ yếu 320.071 KYY Kỷ yếu hội nghị 2 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào