• Kỷ yếu
  • 448.0071 KYY
    Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên khoa tiếng Pháp /
Ký hiệu xếp giá 448.0071 KYY
Nhan đề Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên khoa tiếng Pháp / Trường Đại học Hà Nội.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2017.
Mô tả vật lý 76tr. ; 30cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Pháp-Học tập
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Pháp
Thuật ngữ không kiểm soát Kỷ yếu
Thuật ngữ không kiểm soát Hội thảo khoa học sinh viên
Thuật ngữ không kiểm soát Học tập
Thuật ngữ không kiểm soát Khoa tiếng Pháp
Địa chỉ 300NCKH_Kỷ yếu(1): 000116859
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158598
00213
004CE873813-35D4-4D97-9202-F24CE0BA7AA4
005202005181440
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200518144016|btult|c20200511152558|dmaipt|y20200511143646|zmaipt
0410 |avie
0410|afre
044 |avm
08204|a448.0071|bKYY
24500|aKỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên khoa tiếng Pháp / |cTrường Đại học Hà Nội.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2017.
300 |a76tr. ; |c30cm.
65017|aTiếng Pháp|xHọc tập
6530 |aTiếng Pháp
6530 |aKỷ yếu
6530 |aHội thảo khoa học sinh viên
6530 |aHọc tập
6530 |aKhoa tiếng Pháp
655|aHội thảo khoa học sinh viên|xKhoa tiếng Pháp
852|a300|bNCKH_Kỷ yếu|j(1): 000116859
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116859 NCKH_Kỷ yếu 448.0071 KYY Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào