• Kỷ yếu
  • 448.0071 KYY
    Kỷ yếu hội thảo giáo viên khoa tiếng Pháp /
Ký hiệu xếp giá 448.0071 KYY
Nhan đề Kỷ yếu hội thảo giáo viên khoa tiếng Pháp / Trường Đại học Hà Nội.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2019.
Mô tả vật lý 82tr. ; 30cm.
Đề mục chủ đề Kỷ yếu-Khoa tiếng Pháp
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Pháp
Thuật ngữ không kiểm soát Kỷ yếu
Thuật ngữ không kiểm soát Hội thảo khoa học giáo viên
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30706(1): 000116863
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158602
00213
004D4D0AD59-2622-4777-AC11-94F849BF1B4C
005202005181435
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200518143532|btult|y20200512085221|zmaipt
0410 |avie
0410|afre
044 |avm
08204|a448.0071|bKYY
24500|aKỷ yếu hội thảo giáo viên khoa tiếng Pháp / |cTrường Đại học Hà Nội.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2019.
300 |a82tr. ; |c30cm.
6500|aKỷ yếu|xKhoa tiếng Pháp
6530 |aTiếng Pháp
6530 |aKỷ yếu
6530 |aHội thảo khoa học giáo viên
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30706|j(1): 000116863
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116863 NCKH_Nội sinh Kỷ yếu 448.0071 KYY Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào